Privacy statement en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt in het kader van het functioneren van onze website en worden niet aan derden verstrekt.

Via een schriftelijk verzoek kun je ons laten weten dat je je persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of wil laten verwijderen.

Sollicitanten

Wij respecteren jouw privacy. Wij zullen jouw persoonlijke informatie daarom vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Daarbij houden wij ons aan de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals hierna wordt toegelicht.  

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke  

Eindhoven Airport N.V. (hierna: “Eindhoven Airport”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze website en voor bepaalde processen en activiteiten die op de luchthaven plaatsvinden. Wij zijn gevestigd aan de Luchthavenweg 13 (5657 EA) in Eindhoven. 

Privacy Officer 
Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen op het gebied van privacy. Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe Eindhoven Airport omgaat met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.  

Data Protection Officer 
Onze Privacy Officer rapporteert aan de Data Protection Officer (hierna: “DPO”) van de Royal Schiphol Group. De DPO neemt binnen de organisatie de taak van de Autoriteit Persoonsgegevens waar en controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Vragen of verzoeken die bestemd zijn voor de DPO kun je sturen naar privacy@eindhovenairport.nl. Wij zorgen ervoor dat die vragen of verzoeken terechtkomen bij de DPO. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw vraag of verzoek, zal de DPO je informeren over jouw vraag of de afhandeling van jouw verzoek. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?  

Om te kunnen solliciteren vragen wij jou om een sollicitatieformulier in te vullen. Door middel van dit formulier verzamelen wij persoonsgegevens zoals jouw naam en contactgegevens. Daarnaast verwerken wij gegevens die jij aan ons verstrekt bijvoorbeeld de gegevens die je vermeldt op jouw CV of in je motivatiebrief.  

Stuur geen bijzondere persoonsgegevens 
Voor jouw sollicitatie hebben we jouw burgerservicenummer, gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid NIET nodig. Wij hebben niet de intentie om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken en vragen sollicitanten daarom deze persoonsgegevens niet te noteren/naar ons toe te sturen. Bijzondere persoonsgegevens zullen wij, voor zover mogelijk, direct verwijderen en niet opslaan.  

Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie, dan maakt een assessment, pre-employment screening of een medische keuring of psychologische keuring onderdeel uit van de beoordeling. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Dat is onze juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van jouw sollicitatie. 

Wanneer er een pre-employment screening, medische keuring of psychologische keuring wordt uitgevoerd of een assessment wordt afgenomen, verkrijgen wij de resultaten daarvan van degene die de screening uitvoert, van de keurende arts of psycholoog of van degene die het assessment afneemt. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie. 

Grondslag: toestemming 
Als wij jouw gegevens opnemen in ons systeem om jou te kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies of toekomstige vacatures, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.  

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die jouw sollicitatie (zullen) beoordelen, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling en/of gesprekspartners indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. 

Wanneer dat voor de functie vereist is, verstrekken wij persoonsgegevens aan derden die ons helpen bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie: 

 1. Assessment- of screeningbureaus; 
 2. De keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een medische of een psychologische keuring of een assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de keuring of het assessment; 
 3. Anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek. 

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.  

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.  

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?  

Wij bewaren jouw persoonsgegevens uiterlijk tot vier (4) weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien je toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren van jouw gegevens zodat wij je op de hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij jouw gegevens uiterlijk tot één (1) jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken. 

Jouw rechten en wie te benaderen  

Jij hebt het recht ons te verzoeken om: 

 • Inzage te geven in jouw persoonsgegevens; 
 • Jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; 
 • Verzet aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of 
 • Jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of een derde. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen jouw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier (4) weken na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de actie(s) die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee (2) maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren. 

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet. 

Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je mailen naar privacy@eindhovenairport.nl of jouw verzoek per post sturen naar: 

Eindhoven Airport N.V. 
Privacy Officer 
Luchthavenweg 13 
5657 EA Eindhoven 

Daarbij ontvangen wij graag een kopie of scan van jouw geldig identiteitsbewijs. Vergeet daarbij niet jouw foto en BSN (rechtsboven en onderaan in de cijferreeks van jouw identiteitsbewijs) af te schermen. Je kunt ook gebruik maken van de app van de Rijksoverheid. 

In ons algemene Privacy Statement treft je meer informatie aan over jouw rechten en hoe je deze kunt uitoefenen.

Vragen, klachten of bezwaar  

Als je vragen hebt over deze Privacy Statement of klachten hebt over ons privacybeleid, of als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eindhoven Airport, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.  

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Eindhoven Airport, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in ons Privacy Statement  

Wij kunnen deze Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het Privacy Statement op onze websites te plaatsen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Eindhoven Airport gegevens verwerkt, hetgeen een continue proces is. Wij raden je daarom aan regelmatig de meest recente versie van ons Privacy Statement te controleren. Je kunt deze vinden op onze website. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt december 2019.

Gebruik van cookies

De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoeker statistieken bij te houden en voor het delen van content van en naar sociale netwerken.

 • Google analytics cookies
 • Social sharing cookies
 • Facebook cookies
 • Twitter cookies

Wijzig toestemming | Trek toestemming in

Eindhoven Airport N.V. 
Postadres: 
Luchthavenweg 13 
5657 EA Eindhoven 
Nederland 

Terminal: 
Luchthavenweg 25 
5657 EA Eindhoven
Nederland 

Klik hier voor meer informatie over onze privacy- en cookieverklaring